ข้อควรรู้ สิทธิประกันสังคม หลังลาออกจากงาน และการเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจ

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสับเกี่ยวกับ สิทธิประกันสังคม ในกรณีที่ตกงาน หรือลาออกจากงานเพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัวแล้วอยากใช้สิทธิประกันสังคมต่อว่าต้องทำอย่างไร เราจึงได้รวบคำตอบมาไขข้อข้องใจกันดังนี้

สิทธิประกันสังคม จะสิ้นสภาพทันทีหรือไม่เมื่อออกจากงาน

หลังจากที่ลาออกจากงาน ประกันสังคมจะยังคุ้มครองไปอีก 6 เดือน ไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร หรือเสียชีวิต ซึ่งหากกลับเข้าไปเป็นลูกจ้างอีกครั้งก็จะสามารถได้รับสิทธิทั้ง 7 อย่างเหมือนเดิม

กรณีออกจากงาน แล้วประกอบอาชีพส่วนตัว

หากลาออกจากงานแล้วหันไปประกอบอาชีพส่วนตัว สิทธิประกันสังคมสิ้นสุดลงหลังจาก 6 เดือน นับตั้งแต่ลาออกจากงาน ซึ่งหากต้องการใช้ประกันสังคมต่อสามารถเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจได้ โดยต้องส่งเงินสมทบเดือนละ 432 บาท ซึ่งการคุ้มครองก็มีดังนี้

 • การเจ็บป่วย หรือการได้รับอันตรายต่าง ๆ
 • ทุพพลภาพ
 • เสียชีวิต
 • การคลอดบุตร
 • ได้รับการสงเคราะห์บุตร
 • ชราภาพ

โดยเงินสมทบเดือนละ 432 บาท จะแบ่งเป็น 144 บาท สำหรับ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต ส่วนอีก 288 บาท เป็นเงินออมกรณีชราภาพซึ่งจะได้รับเมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ พร้อมกับการเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

คุณสมบัติผู้ที่ต้องการสมัครใช้ สิทธิประกันสังคม ภาคสมัครใจ

 • ต้องเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 • ต้องเป็นผู้สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 • ต้องไม่ได้ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม

หากมีคุณสมบัติเหล่านี้สามารถไปสมัครที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งโดยเอกสารที่ต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้

 • แบบคำร้องขอเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจตามมาตรา 39
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้โดยต้องมีรูปถ่ายติดอยู่บนบัตรพร้อมสำเนา

การจ่ายเงินสมทบ สิทธิประกันสังคม ภาคสมัครใจ

การเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจตาม มาตรา 39 จะต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราเท่ากันทุกเดือน คือ 432 บาท ต่อเดือน และต้องจ่ายภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 2 ต่อเดือน ซึ่งการจ่ายเงินสมทบสามารถทำได้ดังนี้

 • ส่งเงินที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่
 • ส่งเงินผ่านทางธนาณัติหรือไปรษณีย์ทั่วประเทศ
 • ส่งเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารนครหลวงไทย โดยสามารถให้ทางธนาคารหักจากบัญชีหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์ โดยมีค่าธรรมเนียมในการหักเดือนละ 10 บาท

สิทธิประกันสังคม ภาคสมัครใจสิ้นสภาพในกรณีใดบ้าง

ผู้ประกันตนเสียชีวิต หรือกลับไปเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือหากผู้ประกันตนไม่จ่ายเงินสมทบตรงเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมออาจสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ดังนั้นจึงไม่ควรขาดส่งเดิน 3 เดือน รวมไปถึงการส่งเงินไม่ครบ9 เดือนภายในเวลา 12 เดือน จะสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน

จะเห็นได้ว่าถึงแม้จะลาออกจากงานแล้วก็ยังใช้ สิทธิประกันสังคม ต่อได้และยังสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจได้ด้วยเงื่อนไขที่ไม่ยุ่งยาก หากใครยังไม่เข้าใจตรงไหน ให้โทรไปที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ก็จะได้คำตอบที่ละเอียดที่สุด